piątek, 15 września 2017

The World’s Largest Lesson

Zajęcia o celach zrównoważonego rozwoju dla dzieci i młodzieży
Największa lekcję na świecie, ustalona przez UNESCO wprowadza w życie cele na rzecz zrównoważonego rozwoju dla dzieci i młodzieży i łączy je z działaniami w szkołach i instytucjach edukacyjnych. Powyższa grafika prezentuje 17 Celów Globalnych, zaplanowanych do osiągnięcia  do roku 2030.

Czy wiesz, że:

•    Co 5 osoba w krajach rozwijających się żyje za mniej niż 1,25$ dziennie. 
•    Co 9 osoba na świecie cierpi z powody niedożywienia, a jednocześnie ponad 2 miliardy ludzi ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Co więcej – 30% żywności na świecie jest marnowana. 
•    103 miliony młodych ludzi nie potrafi czytać ani pisać, a ponad 60% to kobiety. 
•    Ponad 80% ścieków zanieczyszczonych działalnością człowieka wprowadzana jest do rzek i mórz bez jakichkolwiek procesów oczyszczania. 
•    Z 8300 znanych nam gatunków zwierząt 8% już wyginęła, a 22% jest zagrożona wyginięciem.
Dane pokazują, że obecnie niektórzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, a dodatkowo zmieniamy świat tak, że nasze wnuki będą żyły w zupełnie innym świecie. Czy to zrównoważony rozwój?
Chcemy żyć w dobrobycie, ale jednocześnie w czystym i bezpiecznym środowisku. Czy to możliwe?
SDG zostały wypracowane w odpowiedzi na pogłębiające się nierówności ekonomiczne pomiędzy krajami. Mają budować pokojową przyszłość, zapewnić sprawiedliwość, poszanowanie godności człowieka i równych szans dla wszystkich ludzi.

Postaraj się zrozumieć globalne cele i aktywnie zaangażować w ich rozwiązywanie. 

Pamiętaj:  Małe zmiany dokonane przez miliony dają ogromny efekt. 

 Sustainable Development Goal (SDG)

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo 
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie 
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony 
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu 
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
 

wtorek, 5 września 2017

PSP nr 5 kandydatem do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Rozpowszechniamy ideę międzynarodowej współpracy wśród dzieci i młodzieży

Miło nam poinformować, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu została  wpisana na listę placówek, które w oczekiwaniu na formalne przyjęcie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO Associated Schools Project - ASPnet), współpracują z tą siecią i Polskim Komitetem ds. UNESCO jako szkoły-kandydatki. 
Po wpisaniu na listę placówek oczekujących na przyjęcie do Sieci każdą nową szkołę obowiązuje minimum dwuletni okres "stażu".
Rozpoczynamy drugi rok naszych starań o przyjęcie nas to tej prestiżowej sieci szkół. W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym ( sprawozdanie z działań w ubiegłym roku szkolnym znajduję się tu ), będziemy się koncertować na jednym lub kilku z poniższych tematów:
- edukacja dla praw człowieka, demokracji, tolerancji i pokoju: pobudzanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, rozwijanie umiejętności dyskusji na tematy kontrowersyjne przy zachowaniu wzajemnego szacunku;
- edukacja międzykulturowa: kształtowanie postaw otwartości i umiejętności nawiązywania kontaktu
z innymi, uświadamianie równości wszystkich ludzi, pomimo różnic kulturowych, religijnych i barier językowych; poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic; promowanie różnorodności kulturowej ze świadomością własnej tożsamości;
- edukacja dla zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanego w przyjętej przez ONZ w 2015 r. „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” i jej celów (zrównoważonego rozwoju rozumianego jako dziedzictwa przeszłości, z którego korzystamy obecnie i które przekażemy następnym generacjom, obejmującego zarówno rozwój społeczny i ekonomiczny przy poszanowaniu środowiska jako otoczenia przyrodniczo-kulturowego, materialnego i niematerialnego i jego ochrony);
edukacji poprzez kulturę z wykorzystaniem potencjału edukacji artystycznej w rozbudzaniu kreatywności i podnoszenia świadomości kulturalnej;
- problemy światowe i rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w ich rozwiązywaniu: dostrzeganie problemów współczesnego świata, poznanie roli i sposobów działania ONZ.
Szkoły zaproszone są także do udziału w międzynarodowych programach. Są to obecnie: Światowe Dziedzictwo a młodzieżProgram Morza BałtyckiegoŚwiatowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji oraz Woda.

Cele Zrównoważonego Rozwoju